Verjaring van een vordering

In het algemeen is de verjaringstermijn van een vordering vijf jaar. Na verloop van vijf jaar (na het moment van opeisbaarheid) is een vordering dan ook niet langer afdwingbaar door de schuldeiser. Om ook na verloop van de verjaringstermijn aanspraak te kunnen maken op een vordering, kan de eiser een daad van rechtsvervolging instellen, dit wordt ook wel ‘stuiting’ genoemd. De vraag die gesteld kan worden is: onder welke omstandigheden is er sprake van stuiting? Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem hier een interessante uitspraak over gedaan. Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie was sprake van een forse geldlening tussen A en B (€ 90.000). Na enige tijd stopt B met betalen, waardoor A de lening per brief opzegt en verzoekt dat B het resterende bedrag (€ 50.000) aan hem betaalt. Ondanks herhaalde aanmaningen en een almaar oplopende rente, blijft B in gebreke te betalen. Na verloop van acht jaar start A een incassoprocedure. B weigert wederom te betalen en beroept zich op verjaring van de geldlening. Vanaf het moment dat de geldlening opeisbaar is geworden (vanaf het moment van opzegging van de lening door A) zijn acht jaar verstreken. B is echter van mening dat de geldlening door stuiting niet verjaard is.

Oordeel Gerechtshof
Het Hof stelt voorop dat stuiting volgens de wet plaatsvindt door ofwel een aanmaning, ofwel een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De schuldenaar moet dus voldoende zijn gewaarschuwd dat er, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, een vordering kan worden ingesteld door de schuldeiser. In dit geval heeft de schuldeiser meerdere aanmaningsbrieven gestuurd, waardoor de lopende verjaring is afgebroken en B nog steeds aanspraak kon maken op zijn vordering. Ook bleken eerdere brieven van de schuldeiser een stuiting tot gevolg te hebben gehad. In dit geval wordt de schuldeiser dus in het gelijk gesteld.

Ongeacht de relatieve eenvoud waarmee de verjaring van een vordering gestuit kan worden, komt verjaring van vorderingen vaak voor. Begin dus tijdig met het uitvoeren van stuitings-handelingen en win bij twijfel juridisch advies in.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2014:7499