Algemene voorwaarden

1. De openbare maatschap Trevi Advocaten bestaat uit twee maten mr. I.I. Feenstra en mr. T.F.W. Bijloo. Trevi Advocaten stelt zich ten doel om de advocatuurlijke praktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin des woords. Bij de uitoefening van haar praktijk laat Trevi Advocaten zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen Trevi Advocaten en cliënt(en). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt(en).

3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan de maatschap Trevi Advocaten, hetzij aan individuele kantoorgenoten (in dienst) van de maatschap worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon van de maatschap zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.

4. Iedere aansprakelijkheid van Trevi Advocaten is beperkt tot het bedrag of de bedragen dat/die onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ten behoeve van de advocaat is afgesloten, wordt / worden uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Trevi Advocaten in het desbetreffende dossier in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en ontvangen honorarium, exclusief overige kosten, tot een maximum van € 10.000,--. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere vordering van de opdrachtgever(s) ten opzichte van de advocaat door het enkele verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is.

5. Trevi Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Trevi Advocaten kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van deze derde(n). Trevi Advocaten gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die cliënten te aanvaarden.

6. Trevi Advocaten wordt door haar cliënten gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die Trevi Advocaten voor haar cliënten verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Trevi Advocaten.

7. Niet alleen Trevi Advocaten, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor degenen die bij Trevi Advocaten werkzaam zijn geweest met inbegrip van hun erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Trevi Advocaten hebben verlaten.

8. Trevi Advocaten heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting. Alle (leverings)termijnen die Trevi Advocaten met haar cliënten overeenkomt gelden slechts naar beste weten en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op.

9. Trevi Advocaten brengt haar werkzaamheden periodiek bij haar cliënten in rekening, met gewoonlijk een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling dient plaats te vinden door storting op een door Trevi Advocaten aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting en/of verrekening. Indien Trevi Advocaten een voorschot voor haar werkzaamheden wenst, zullen de werkzaamheden pas aanvangen na betaling van het voorschot.

10. Indien Trevi Advocaten zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

11. Ingeval een cliënt een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens Trevi Advocaten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Trevi Advocaten op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

12. Ingeval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een cliënt dit binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Trevi Advocaten kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een cliënt hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.

13. Op elke opdracht aan Trevi Advocaten is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling voorziet in een interne klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris, waarna –ingeval de klacht niet werd opgelost- voor beiden de weg naar de civiele rechter openstaat. De kantoorklachtenregeling van Trevi Advocaten is te vinden op de website www.trevi-advocaten.nl en wordt op eerste verzoek per post toegezonden.

14. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, opgebouwd uit eenheden van zes minuten, vermenigvuldigd met jaarlijks door Trevi Advocaten vast te stellen uurtarieven, en vermeerderd met BTW, verschotten en 5% opslag voor kantoorkosten.

15. Trevi Advocaten heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten, indien een cliënt(e) een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien cliënt(e) in gebreke is onder haar betalingsverplichting jegens Trevi Advocaten, is Trevi Advocaten gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht. Trevi Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

16. Cliënten hebben het recht hun opdracht aan Trevi Advocaten te allen tijde in te trekken. Alsdan dienen de tot dan toe verrichte werkzaamheden te worden voldaan op de hierboven beschreven wijze.

17. Op de rechtsverhouding tussen Trevi Advocaten en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de beroepsregels van de advocatuur is de bevoegde rechter te Den Haag met uitsluiting bevoegd van enig geschil dat tussen Trevi Advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

18. Op de rechtsverhouding tussen Trevi Advocaten en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de beroepsregels van de advocatuur is de bevoegde rechter te Den Haag met uitsluiting bevoegd van enig geschil dat tussen Trevi Advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.