privacyverklaring

Algemeen
Jouw privacy is voor ons belangrijk. Trevi Advocaten respecteert jouw persoonsgegevens en zorgt dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Trevi Advocaten verwerkt.

Onze gegevens
Trevi Advocaten houdt kantoor aan de Schenkkade 50 te (2595 AR) Den Haag.

Trevi Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij veelal een derde partij in. Jij als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt jij je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Trevi Advocaten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Trevi Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– marketing- en communicatie activiteiten
– werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Trevi Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, BSN nummer, Geslacht, betalingsgegevens en KvK nummer.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Trevi Advocaten omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Trevi Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Trevi Advocaten deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Trevi Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Trevi Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Trevi Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Trevi Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Trevi Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Trevi Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Trevi Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Thomas Bijloo, via bijloo@trevi-advocaten.nl of via Schenkkade 50, 2595 AJ Den Haag.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Trevi Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Trevi Advocaten zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat jij van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Trevi Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Trevi Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Trevi Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Trevi Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Trevi Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren.In de privacy wetgeving valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website van Trevi Advocaten geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Trevi Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen

Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt Trevi Advocaten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’.

Trevi Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Trevi Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement
Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Thomas Bijloo, via bijloo@trevi-advocaten.nl of via Schenkkade 50, 2595 AJ Den Haag
Dit privacy statement is opgesteld op 25 mei 2018