Het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

De Wet Werk en Zekerheid gaat een boel veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. Maar wat gaat wanneer veranderen? Hieronder is schematisch weergegeven welke 8 hoofdpunten wanneer gaan veranderen. Meer weten? Meld je aan voor één van onze seminars!

Hoe is het nu? Aanpassing Moment

Kantonrechter of UWV?

Keuze voor 2 ontslagroutes, ongeacht de reden voor het ontslag.

Geen keuze meer. UWV bij (i) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en (ii) werknemer die langer dan 2 jaar ziek is.

Kantonrechter bij zaken die de persoon van de werknemer betreffen.

1 juli 2015

Vergoedingen

Kantonrechtersformule

of kennelijk onredelijk ontslag vergoeding.

Transitievergoeding

(1/3 m/p.j. tot 10 jaar dv; daarna ½ m/p.j. met een maximum van € 75 K) Drempel 2 jaar in dienst.

1 juli 2015

Beëindiging overeenkomst

voor bepaalde tijd

Tijdelijke overeenkomst loopt van rechtswege af.

Tijdelijke overeenkomsten van zes maanden of langer, moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum opzeggen.

1 januari 2015

Vaststellings-

overeenkomst

Geen vormvoorschriften.

Introductie wettelijke bedenktijd werknemer van 14 dagen.

1 juli 2015

Scholingsplicht

Geen scholingsplicht werkgever.

De w.g. moet de w.n in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.

1 juli 2015

Ketenregeling

3 contracten, periode

van 3 jaar, tussenpozen van 3 maanden.

3 contracten, periode van 2 jaar, tussenpozen van 6 maanden.

1 juli 2015

Overeenkomsten

voor bepaalde tijd

Proeftijd van 1 maand is mogelijk.

In tijdelijke overeenkomsten van zes maanden of minder kan geen proeftijd worden opgenomen.

1 januari 2015Concurrentiebeding mogelijk.

Geen concurrentiebeding bij tijdelijke overeenkomsten, tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang.

1 januari 2015

WW uitkering

Met elk jaar arbeidsverleden wordt

één maand WW opgebouwd, met een maximum van 38 maanden.

Met de eerste tien jaren arbeidsverleden wordt één maand WW per jaar opgebouwd. Elk daaropvolgend jaar wordt een halve maand WW opgebouwd. Alles met een maximum van 24 maanden.