Het concurrentiebeding: de eis van schriftelijkheid

Vanwege de grote beperkingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding, is in de wet vastgelegd dat de bepalingen in een concurrentiebeding voldoende duidelijk en derhalve schriftelijk moeten worden overeengekomen. In de onderhavige situatie bestond er onduidelijkheid over de uitleg en de gevolgen van de bepalingen in het concurrentiebeding, waardoor de vraag rees of sprake was van een bindend concurrentiebeding.

Feiten
Na afloop van het dienstverband tussen werknemer en werkgever is de ex-werknemer een eigen onderneming gestart. De werkzaamheden van de nieuwe onderneming concurreren met die van de ex-werkgever, waardoor de ex-werkgever zich beroept op de volgende bepalingen in het concurrentiebeding: ‘Indien werknemer betaalde of niet-betaalde arbeid bij of voor derden gaat verrichten, dient zij voorafgaand schriftelijk toestemming van de werkgever te hebben’ en ‘Het is werknemer niet toegestaan om rechtstreeks voor opdrachtgevers van [werkgever] te werken’. De vraag is of de strekking van deze non-concurrentie bepalingen voldoende duidelijk zijn geweest voor de werknemer?

Oordeel gerechtshof
Volgens het Hof zijn de opgestelde non-concurrentie bepalingen onduidelijk geformuleerd. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat allereerst niet vermeld is of de bepalingen ook na het einde van de arbeidsovereenkomst gelden en ten tweede voor welke duur de bepalingen gelden. Voortvloeiend uit deze onduidelijkheid verwijst het Hof naar artikel 7:635 lid 1 BW, waarin bepaald is dat ieder beding waarin de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om, na afloop van het dienstverband, op een bepaalde wijze werkzaam te zijn, schriftelijk moet worden overeengekomen.

Doordat de geldigheid en de duur van het concurrentiebeding niet schriftelijk zijn vastgesteld is het Hof van mening dat niet is voldaan aan de eis van schriftelijkheid. In deze situatie oordeelt het Hof dat er tussen partijen geen bindend concurrentiebeding tot stand is gekomen en de werknemer hierdoor niet wordt beperkt in zijn vrijheden.

(LET OP: Vanaf 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding alleen nog worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.).

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2014:3668