De hervorming van de Ziektewet, wat verandert er nu echt?

De overheid wil dat ook de werkgevers gaan meebetalen aan de ziektewetuitkering van hun flexwerkers. Dit plan is verwerkt in een nieuw wetsvoorstel, de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, kort gezegd de Bezava. Maar wat houdt deze wet dan precies in en heeft deze wet voor consequentie voor u als ondernemer?

Financiering ziektewetuitkering
Werd de ziektewetuitkering in het verleden nog volledig door de overheid gefinancierd, vanaf 1 januari 2014 zullen ook werkgevers moeten bijdragen aan de ziektewetuitkering van hun flexwerkers. In de Ziektewet wordt namelijk een premiedifferentiatie opgenomen. Een deel van de werkgevers gaat extra premie betalen. Welke werkgevers extra gaan betalen, wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom van de onderneming. Is de loonsom minder dan € 300.700, dan hoeft de werkgever geen extra premie te voldoen. Indien de loonsom tussen de € 300.700 en € 3.007.000 bedraagt, dan gaan werkgevers een gedeeltelijke premie betalen. Werkgevers met een hogere loonsom dan € 3.007.000 gaan de volledige uitkering van hun flexwerkers voldoen.

Voor het bepalen van de hoogte van de premie wordt gekeken naar het aantal zieken in de onderneming twee jaar geleden. In 2014 wordt dus gekeken naar 2012.

Voor welke zieke flexwerkers?
Voor welke zieke flexwerkers gaan bovengenoemde werkgevers nu betalen? Dit gaat om de ziektewetuitkeringen die ten late komen van de zogenaamde “werkhervattingskas”. De zieke (ex) werknemers die hieronder zullen vallen zijn de flexwerkers – zoals de uitzendkrachten, stagiaires, thuiswerkers, werknemers met een tijdelijk dienstverband -, werknemers die ziek uit dienst gaan en de werknemers die vallen onder de nawerking. Die laatste groep zijn werknemers die gezond uit dienst gaan, maar die binnen vier weken na het einde van hun arbeidsovereenkomst alsnog ziek worden. Dit zijn de werknemers die op het moment van ziekte nog geen WW uitkering hebben aangevraagd en ook nog geen nieuwe baan hebben.

Duur
De tijd dat de werkgever bovengenoemde groep ex werknemers nog moet betalen kan maximaal twaalf jaren zijn: twee jaren doorberekening van de ziektewetuitkering en tien jaren doorberekening van de Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheiduitkering.

En nu?
Werkgevers hebben er alle baat bij om de premie zo laag mogelijk te houden. Dit kan alleen als de zieke ex werknemer snel weer beter wordt. Als werkgever wil je dus graag de re-integratie van de zieke werknemer zelf kunnen beïnvloeden en niet overlaten aan een het UWV. Hiervoor zijn een aantal opties. In de eerste plaats zou je als werkgever kunnen beslissen om de zieke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, toch nog even in dienst te houden. Daarnaast kun je als werkgever besluiten om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Dit risico wat daarbij komt kijken kun je dan weer herverzekeren bij een verzekeraar, zoals dat nu ook voor de Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid mogelijk is.

Tenslotte is het mogelijk om aan de arbeidsovereenkomst enkele postcontractuele bedingen toe te voegen, waarin met de werknemer wordt afgesproken dat hij zich ook bij de ex werkgever ziek meldt indien hij binnen vier weken na het einde van zijn arbeidsovereenkomst ziek wordt en dat de werknemer zich vervolgens ook houdt aan de regels die tijdens dienstverband voor hem golden ten aanzien van de controle en de re-integratie tijdens ziekte. Let er wel op dat deze bedingen niet in strijd zijn met de privacywetgeving!

Tot slot
Bovengenoemde (ingrijpende) wijzigingen in het arbeidsrecht zijn echter niet de enige wijzigingen die op stapel staan. Ook het ontslagrecht zal per 1 januari 2015 gaan veranderen. Mocht je hierover vragen hebben, dan weet u Trevi Advocaten wel te vinden.