Beëindigingsvergoeding na overlijden werknemer?

Werknemer komt voor de ontbindingsdatum te overlijden: onder welke omstandigheden moet de ontbindingsvergoeding aan de erfgenamen worden toegekend?

De vraag die in deze situatie centraal stond was: kunnen erfgenamen aanspraak maken op de ontbindingsvergoeding van de erflater, wanneer de erflater vóór de vastgestelde ontbindingsdatum komt te overlijden?

Feiten
In deze specifieke situatie betrof het een 26 jarig dienstverband dat bij beschikking van de kantonrechter van augustus 2009 per april 2010 is ontbonden. Aan de werknemer werd een ontbindingsvergoeding toegekend van EUR 65.952.,- bruto.
De werknemer komt op 30 december 2009 – na de datum van de beschikking, maar vóór de ontbindingsdatum – te overlijden. De arbeidsovereenkomst is op de dag van het overlijden van de werknemer van rechtswege geëindigd. De erfgenamen maken aanspraak op de forse ontbindingsvergoeding die op 31 augustus 2009 aan de erflater is toegekend. De voormalig werkgever is van mening dat de erfgenamen geen recht hebben op de ontbindingsvergoeding nu de werknemer nog voor de ontbindingsdatum is komen te overlijden.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad is van oordeel dat voor de rechtsgeldigheid van de beschikking van de kantonrechter (31 augustus 2009) niet vereist is dat de arbeidsovereenkomst op de ontbindingsdatum nog van kracht is. Het feit dat de arbeidsovereenkomst voor de ontbindingsdatum door het overlijden van de werknemer van rechtswege geëindigd was deed dus niet af aan het recht van de erfgenamen. De Hoge Raad voegt hier aan toe dat het in strijd zou zijn met de eis van rechtszekerheid wanneer een bij beschikking vastgestelde ontbindingsvergoeding niet behoeft te worden betaald, wanneer de arbeidsovereenkomst voortijdig door een andere oorzaak komt te eindigen. Een dergelijke situatie zou echter niet in strijd zijn met de eis van de rechtszekerheid, wanneer een voorwaarde van die strekking in de ontbindingsbeschikking is opgenomen.

Omdat er in deze situatie nergens een voorwaarde is opgenomen die bepaald dat de ontbindingsvergoeding slechts wordt toegekend indien de arbeidsovereenkomst op de ontbindingsdatum nog bestaat, wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van de volledige ontbindingsvergoeding aan de erfgenamen.

Bron: ECL:NL:HR:2014:2898