Onjuiste omzetprognoses: onrechtmatig handelen?

25 - 03 - 2020
In deze situatie was sprake van een franchiseovereenkomst. De franchisegever heeft bij het sluiten van de overeenkomst onjuiste omzetprognoses aan de franchisenemer verstrekt. De vraag die hier centraal staat is, of het in beginsel verplicht is om omzetprognoses te verstrekken en of er in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen door de franchisegever?

Verplicht tot verstrekken omzetprognoses?
De franchisegever is allereerst niet verplicht om de franchisenemer te voorzien van omzetprognoses. In de franchiseovereenkomst kan echter een bepaling worden opgenomen die ervoor zorgt dat de franchisegever gehouden is om de franchisenemer in te lichten over de te verwachten omzet. De redelijkheid en billijkheid kunnen tevens met zich meebrengen dat informatie omtrent de te verwachten omzet en winst wordt verstrekt.

Onrechtmatig handelen?
Wanneer de franchisegever (ongeacht het feit dat hij hier niet toe verplicht is), toch omzetprognoses verstrekt, dienen deze prognoses juist en accuraat te zijn. Bevatten de prognoses fouten, welke niet aan de franchisenemer worden medegedeeld, dan is sprake van onrechtmatig handelen door de franchisegever, aldus de Rechtbank Noord-Holland.

Bij de beantwoording of in een dergelijke situatie sprake is van onrechtmatig handelen, wordt in de praktijk het Paalman/Lampenier-arrest als uitgangspunt genomen. In dit arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat een franchiseovereenkomst nietig is, wanneer een van de partijen gedwaald heeft. Van dwaling is sprake wanneer een der partijen op het verkeerde been is gezet door bijvoorbeeld onjuiste omzetprognoses. Bij de beantwoording of de franchisenemer gedwaald heeft, is ook de vraag van belang of sprake is geweest van professionele contractspartijen. In dit geval was de franchisegever een professionele partij, van wie mocht worden verwacht dat hij deugdelijke omzetprognoses zou overleggen. De franchisenemer heeft in deze situatie geen eigen onderzoek verricht en was hier ook niet toe verplicht.

Gezien de bovenstaande feiten wordt de franchiseovereenkomst nietig verklaard en is de franchisegever verplicht om de door de franchisenemer geleden schade te vergoeden.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2014:11564