mogelijkheid Ontbinding rechtspersoon

25 - 03 - 2020
Voordat een rechtspersoon kan worden ontbonden dient te worden nagegaan of er geen schuldeisers en/of baten meer zijn. Wanneer een ontbindingsbesluit is genomen en er blijken achteraf nog schuldeisers of baten te zijn, dan is de rechtspersoon blijven bestaan tot de daadwerkelijke vereffening heeft plaats gevonden.

Belanghebbenden kunnen in deze situatie de rechtbank verzoeken de vereffening te heropenen. De vennootschap wordt dan als het ware opnieuw in het leven geroepen om het opgekomen vermogen of de opgekomen schulden alsnog te vereffenen.

Feiten
In de voorbeeld situatie was sprake van een stichting die bij bestuursbesluit was ontbonden. Het stichtingsbestuur heeft opgave gedaan van de ontbinding bij de Kamer van Koophandel en aangegeven dat er geen baten meer waren. De stichting wordt door de Kamer van Koophandel uit het handelsregister geschreven en de stichting is opgehouden te bestaan. Achteraf blijkt dat de stichting nog houder is van aandelen in een B.V. en deze niet voorafgaand aan de ontbinding heeft overgedragen.

Aangezien de overdracht van aandelen bij notariƫle akte plaats moet vinden en dit niet door een niet-bestaande rechtspersoon kan geschieden, moet de rechtspersoon opnieuw worden heropend om zo de aandelen over te kunnen dragen. De heropening van de vereffening kan alleen worden uitgesproken door de rechtbank en het verzoekschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend

Gezien het bovenstaande brengt een heropening veel onnodige kosten met zich mee. Het is dus raadzaam om voorafgaand aan een ontbinding goed na te gaan of de rechtspersoon nog schulden of baten heeft. Bij vragen over de ontbinding van een rechtspersoon kunt u altijd contact opnemen met Trevi Advocaten.