Bestuurder is aansprakelijk voor boedeltekort onderneming

25 - 03 - 2020
Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak gedaan over een bestuurder die door sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de curator aansprakelijk werd gehouden voor het tekort in de boedel. Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie vorderde de curator een verklaring voor recht dat de bestuurder aansprakelijk moest worden gehouden voor het boedeltekort van de onderneming. De vaststellingsovereenkomst, waarin de bestuurder aansprakelijkheid voor het boedeltekort heeft erkend, ligt hieraan ten grondslag. Verder stelt de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder zou op grote schaal facturen hebben vervalst en geld aan de vennootschap hebben onttrokken om zichzelf daarmee te verrijken. Omdat het aanzienlijke bedragen betrof stelt de curator dat dit een belangrijke oorzaak vanhet faillissement is geweest.

De bestuurder gaat hier tegenin door te stellen onder druk te zijn gezet door de curator tot het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Hij beroept zich dan ook op de vernietiging van de vaststellingsovereenkomst. Verder betwist de bestuurder aansprakelijk te zijn voor het boedeltekort wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur.

strong>Oordeel rechtbank
Allereerst oordeelt de rechtbank dat het beroep op de vernietiging van de vaststellingsovereenkomst niet slaagt. De curator zou geen ongeoorloofde handelingen hebben verricht of mededelingen hebben gedaan waardoor hij de bestuurder onder druk zou hebben gezet.

Verder is de rechtbank van oordeel dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Vast is gesteld dat de bestuurder diverse aanzienlijke bedragen aan het vermogen van de vennootschap heeft onttrokken om hiermee privé schulden te voldoen. Ook is gebleken dat de bestuurder spookfacturen op heeft gemaakt om aanspraak te kunnen maken op financieringen. Volgens de rechter zou geen redelijk handelend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) zo gehandeld hebben. De onttrekkingen aan de boedel door de bestuurder hebben dan ook, in belangrijke mate, voor het faillissement van de vennootschap gezorgd. Op grond van het bovenstaande wordt de bestuurder aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort.

Loop geen onnodig ricico op bestuurdersaansprakelijkheid en bel voor advies bij een dreigend faillissement.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2013:9871