Veel voorkomende situaties

Snel advies bij veel voorkomende vragen

Vaak krijgen wij vergelijkbare situaties voorgelegd. Hieronder ziet u een aantal veel gestelde vragen waar wij veel ervaring mee hebben, zodat u al snel even op weg geholpen kunt worden. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Kies hieronder een categorie om te filteren:

Mijn medewerker functioneert niet (meer). Wat kan ik doen?

Het toverwoord is in dit geval dossieropbouw. Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is dit van groot belang. Als het goed is, is bij de arbeidsovereenkomst een duidelijk functieprofiel van deze medewerker gehecht. Dit functieprofiel dient als basis voor de (half) jaarlijkse evaluatiegesprekken. Ook kan de medewerker aan de hand van dit functieprofiel worden aangestuurd op verbeterpunten.

Wanneer het geconstateerde disfunctioneren met behulp van scholing kan worden opgelost, dan dient de werkgever dit aan te bieden. Naast de scholing dient de werkgever ook een verbeterplan op te stellen. De medewerker moet immers op basis van de wet wel de tijd en mogelijkheden worden gegund zijn functioneren te verbeteren. Functioneert de medewerker na het doorlopen van het verbeterplan nog steeds niet, dan kan een ontbindingsprocedure worden gestart bij de Kantonrechter.

Voor meer informatie over (de kansen in) een ontbindingsprocedure staat bij ons de koffie klaar. Ook als je toch nog even jouw verbeterplan wilt voorleggen kun je altijd bij ons terecht.

Heb je toch een andere vraag? Neem gerust vrijblijvend contact op. Domme vragen bestaan immers niet!

Ik wil een nieuwe medewerkers aannemen. Waar moet ik op letten?

Het is belangrijk dat er een goede arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt opgesteld. Deze arbeidsovereenkomst moet in de eerste plaats voldoen aan de eisen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid hieraan stelt. Zo mag er geen proeftijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of minder.

Ook mag er geen concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In het geval er toch een zwaarwegend bedrijfsbelang is, dan mag een concurrentiebeding in deze arbeidsovereenkomst weer wel. Het is dan belangrijk dat dit zwaarwegende bedrijfsbelang duidelijk wordt genoemd in de considerans van de arbeidsovereenkomst. Let erop dat dit ook geldt voor een relatiebeding.

Vergeet ook de aanzegverplichting ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur niet. Wanneer een dergelijke overeenkomst ten minste 6 maanden heeft geduurd, dan moet de werkgever de werknemer in ieder geval 1 maand voor het eindigen van deze arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Indien de werkgever een verlenging wenst, dan moet de werkgever ook schriftelijk aangeven onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Vergeet de werkgever dit, dan moet aan de werknemer een boete worden betaald. De hoogte van deze boete is maximaal één maandsalaris.

Voor zowel de arbeidsovereenkomst voor bepaalde als onbepaalde duur geldt dat het verstandig is een duidelijk functieprofiel op te stellen en aan te hechten bij de arbeidsovereenkomst. Dit functieprofiel is de basis voor een periodiek evaluatiegesprek. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium verbeterpunten van de medewerker worden gesignaleerd en kan hierop door de werkgever worden aangestuurd. Mochten de verbeterpunten leiden tot een disfunctioneren, dan kan het opgebouwde dossier dienen als basis voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter.

Voor vrijblijvende vragen over een goede arbeidsovereenkomst staat bij ons de koffie klaar.

Het gaat niet goed met mijn onderneming. Hoe kan ik medewerkers ontslaan?

Wanneer de cijfers van een onderneming blijven verslechteren, kan ontslag van (een) medewerker(s) nog de enige manier is om te overleven. In dat geval kan een ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend.

Op de website van het UWV staan drie formulieren (formulier A, B en C) die de werkgever dient in te vullen. De werkgever informeert het UWV hierbij over de cijfers van zijn onderneming, over eventuele andere kostenbesparende maatregelen die de werkgever eerder heeft genomen en over de reden waarom juist deze medewerker(s) voor ontslag in aanmerking komen.

Een procedure bij het UWV duurt gemiddeld zo’n 4 tot 6 weken. Nadat door het UWV toestemming is gegeven om de medewerker(s) te ontslaan, kan de werkgever hiertoe overgaan. Wel moet in dat geval nog rekening worden gehouden met de opzegtermijn.

Voor een vrijblijvende vraag over een ontslagprocedure bij het UWV, zetten wij graag een kop koffie. Ook andere (ontslag) vragen beantwoorden wij graag.

Ik wil met iemand gaan samenwerken. Waar moet ik op letten?

Het is een cliché, maar toch gaat het vaak mis. Als het besluit wordt genomen om samen te werken, dan is er vaak geen vuiltje aan de lucht. En waarom zou je die goede sfeer “verpesten” door over een samenwerkingsovereenkomst te beginnen? Jullie gaan toch nooit uit elkaar? En er zal zeker geen ruzie ontstaan over geld.

Maar wat nu als één van jullie arbeidsongeschikt raakt? Of zelfs komt te overlijden? Bestaat er dan ook nog steeds recht op een deel van de winst? En heb je zin om de samenwerking voort te zetten met de erfgenamen van je compagnon?

Om deze conflicten voor te zijn is het verstandig om afspraken over de samenwerking goed en duidelijk op papier te zetten. Wanneer je gaat samenwerken in een VOF of maatschap, dan kan dit “gewoon” in een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer jullie voor een B.V. structuur kiezen, dan zal er een aandeelhoudersovereenkomst moeten worden opgesteld.

Voor (aanvullende) vragen over een samenwerkingsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst ben je bij Trevi Advocaten aan het goede adres. Neem voor een vrijblijvende kop koffie snel contact op.

Mijn mede compagnon(s) / aandeelhouder(s) en ik hebben ruzie. Hoe kunnen we uit elkaar?

Als er een samenwerkings- / aandeelhoudersovereenkomst is, dan staat hier vaak in wat te doen als partijen uit elkaar willen. Het probleem wat kan ontstaan is dat beide partijen met de onderneming verder willen, maar dan zonder elkaar. Als er sprake is van twee partijen die ieder recht hebben op 50% van de onderneming, dan is er een probleem. De meest gerede partij zal de onderneming dan mogen voortzetten. Een rechter kan hierover uitsluitsel geven.

Het volgende probleem wat kan ontstaan is het waarderen van het aandeel van de vertrekkende partner. Mag er bijvoorbeeld goodwill over het aandeel van deze vetrekkende partner worden berekend of juist niet?

Het is dus van belang eerst goed te bedenken wat je wilt. Ruziënde compagnons is voor geen enkele onderneming goed. Als duidelijk is wie moet vertrekken en wie blijft, kunnen de onderhandelingen worden gestart. Lukt dit niet, dan kan de hulp van een rechter waar nodig worden ingeroepen.

Kom voor meer vrijblijvende informatie over deze vraag langs op kantoor. De koffie staat vast klaar.

Mijn onderneming wil een andere onderneming overnemen. Waar moet ik op letten?

Hier is voorbereiding het toverwoord. Neem in de voorbereiding te tijd om te onderzoeken wat je precies overneemt. Als je kiest voor het overnemen van de aandelen, dan moet je je goed realiseren welke zaken er spelen in de B.V. Wat is de omzet van de B.V., zijn er ook schulden? Zijn er nu of in het verleden conflicten geweest waarbij de B.V. partij was? En hoe staan de werknemers tegenover de overname? Het is van groot belang dat ook zij achter de overname staan, zodat de onderneming zelf niet lijdt onder de overname.

Wanneer je kiest voor een zogenaamde activa-passiva overname van een onderneming, let dan ook goed op wat je koopt. Zijn alle klanten en leveranciers van de onderneming “zomaar” bereid om te worden overgenomen? En hoe zit het met het personeel?

Kortom, roep bij een overname tijdig de juiste hulp in. Een gedegen voorbereiding is het halve werk. Vragen? De koffie staat hier klaar.

Mijn huurder betaalt de huur niet of te laat. Wat kan ik doen?

Het is belangrijk dat in de huurovereenkomst een datum wordt opgenomen wanneer de maandelijkse huur moet zijn voldaan. Als op deze datum de huur niet is bijgeschreven, dan kun je de huurder hierop aanspreken.

Wanneer een periode van in ieder geval drie maanden is vetstreken waarbinnen de huurder de huur niet heeft voldaan, dan kan aan een rechter ontruiming van de woning worden gevorderd. Let er wel op dat een procedure bij de rechter ook zomaar nog eens een half jaar in beslag kan nemen. Begin dus tijdig aan dit traject.

Heb je aanvullende huur gerelateerde vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Ik wil mijn pand (grondig) renoveren. Wat kan ik in deze periode van de huurders vragen?

Op grond van de wet zal je je huurders eerst (schriftelijk) een redelijk voorstel moeten doen. In dit voorstel legt de verhuurder uit wat de renovatie inhoud, wat de duur van het project is, of (en wanneer) de huurders tijdelijk hun woning moeten verlaten en waar vervangende woonruimte door de verhuurder wordt aangeboden. Ook is hierbij van belang of de huurders financieel worden gecompenseerd voor de tijdelijke overlast die ze wellicht zullen ervaren door de renovatie. Tenslotte maakt een eventuele huurverhoging die na de renovatie zal worden doorgevoerd onderdeel uit van het voorstel.

Als alle huurder met het redelijke voorstel instemmen, dan kan de renovatie worden gestart. Wanneer er enkele huurders niet akkoord willen gaan met het voorstel, dan kunnen zij hiertoe soms worden gedwongen door een rechter. Die zal dan kijken of het redelijk is dat ze, ondanks hun bezwaren, alsnog akkoord moeten gaan met het voorstel van de verhuurder.

Voor overige vragen over de inhoud van een redelijk voorstel staat bij ons de koffie klaar.

Ik wil dat de huurders uit mijn pand vertrekken. Hoe krijg ik dit voor elkaar?

Dit is en blijft een lastig onderwerp. De wet beschermt nu eenmaal de huurder en om deze reden zal de verhuurder aantoonbare noodzaak moeten hebben bij het vertrek van zijn huurders.

Een dergelijke noodzaak kan er zijn indien de verhuurder de woning zelf wil gaan bewonen. Ook de renovatie van een pand kan een reden zijn om de huurders tijdelijk te verzoeken om hun woning te verlaten.

Vragen over het vertrek van de huurders? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Mijn wederpartij komt zijn afspraken niet na. Wat moet ik doen?

De basis van het antwoord op deze vraag ligt in de overeenkomst. Wat is er precies tussen partijen afgesproken? En blijken deze afspraken duidelijk uit de overeenkomst?

Wanneer dit het geval is, dan kan de wederpartij in eerste plaats worden aangesproken op het niet nakomen van zijn afspraken. Het is hierbij belangrijk dat dat de wederpartij in gebreke wordt gesteld. Dit houdt in dat dat aan de wederpartij (schriftelijk!) wordt medegedeeld dat hij de afspraken schendt. Vervolgens moet hem een (redelijke) termijn worden gegeven waarbinnen hij alsnog aan zijn afspraken kan voldoen.

Komt jouw wederpartij na deze schriftelijke ingebrekestelling zijn afspraken nog steeds niet na, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Jij kunt de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de overeenkomst “stopt” en dat moet worden teruggekeerd naar de situatie zoals die was voordat er een overeenkomst was. Als er producten zijn geleverd, dan moeten die terug naar de oorspronkelijke leverancier en als er geld is betaald, dan moet ook dit geld terug naar de oorspronkelijke verstrekker. Wanneer terug naar de oorspronkelijke situatie onmogelijk is (bijvoorbeeld een muur is geschilderd) dan dient hiervoor een vergoeding te worden betaald. Indien er schade is geleden, dan kan een schadevergoeding worden gevorderd. Let er hierbij wel op dat immateriële schade niet snel wordt aangenomen. Bovendien moet de schade goed zijn onderbouwd, wil een rechter dit uiteindelijk toewijzen.
  2. Je kunt voor een rechter alsnog nakoming van de overeenkomst vorderen. Dit houdt in dat, als de rechter de overeenkomst net zo leest als jij, de wederpartij met het vonnis wordt gedwongen alsnog aan zijn afspraken te voldoen.

Mocht je na het lezen van dit stuk toch nog een vraag hebben? Neem vrijblijvend contact met ons op. De koffie staat hier klaar.

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Je hebt recht op een schadevergoeding als je daadwerkelijk schade hebt geleden en iemand anders die schade heeft veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat jouw wederpartij zich niet houdt aan de afspraken die jullie hebben gemaakt. Een bepaald product wordt bijvoorbeeld niet of gebrekkig geleverd. Ook kan iemand je “zomaar” schade toebrengen, zonder dat er sprake is van een overeenkomst tussen jullie. Dit heet een onrechtmatige daad.

Voor een vrijblijvende vraag over een schadevergoedingsactie staat de koffie altijd klaar!

Mijn wederpartij betaalt mijn rekening niet. Wat kan ik doen?

Hiervoor is van belang wat er in de overeenkomst is afgesproken. Staat hierin een betalingstermijn? Of staat er op de factuur een betalingstermijn? Als dat het geval is, en de wederpartij betaalt niet binnen deze termijn, dan zou je de stap naar de rechter kunnen zetten.

Wanneer er in beide documenten geen betalingstermijn is afgesproken, dan moet je de wederpartij eerst nog (schriftelijk!) in gebreke stellen. Je moet hem dan nog een redelijke termijn geven waarbinnen hij de mogelijkheid krijgt om te betalen. Doet hij dat niet binnen deze termijn, dan kun je alsnog naar de rechter.

Mocht het gaan om een groot bedrag wat nog betaald moet worden, dan kun je ervoor kiezen om eerst (conservatoir) beslag te laten leggen op het vermogen van de wederpartij. Zo stel je zeker dat je na een vonnis van de rechter je geld kunt ophalen bij de wederpartij.

Voor (overige) vrijblijvende incassovragen staat bij ons de koffie klaar.

Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search