Rechtspraak ondernemingsrecht

Rechtspraak ondernemingsrecht

Selectieve betaling door een bestuurder, mag dat?

Een bestuurder van een groep van ondernemingen heeft betalingen verricht aan bedrijven in de groep, en een paar weken later gaan de twee belangrijkste bedrijven failliet. De Rabobank heeft de hele groep gefinancierd en is daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee, en stelt de bestuurder aansprakelijk, omdat de Rabobank niet betaald is. Mag […]

Lees meer

Franchise en verplichte omzetprognoses?

Van alle soorten contracten lijkt het franchise-contract het meest actueel te zijn . De Hoge Raad heeft in september 2018 weer haar belangrijke standpunt herhaald over de zogenaamde precontractuele informatieplicht, namelijk dat de franchisegever niet verplicht is omzetprognoses te verstrekken aan de franchisenemer. In deze zaak (ECLI:NL:HR:2018:1696) had de franchisenemer die een Albert [...]

Lees meer

Onrechtmatige concurrentie blijft lastig aan te tonen!

Bedrijven mogen elkaar (natuurlijk) beconcurreren maar een bedrijf doet er verstandig aan zijn bedrijfsknow-how te beschermen. In Scheveningen ving een (uitgever van een) huis-aan-huisblad onlangs bod toen zij een concurrent beschuldigde van onrechtmatige concurrentie (vindplaats: AR 2018/570). Deze uitgever (“A”) verspreidde wekelijks ‘De Scheveningsche Courant’, en haar verdienmodel was de [...]

Lees meer

Opzegging franchise-overeenkomst blijft uitdagend

Franchise blijft in beweging. De rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2017:2457) heeft deze maand ook weer een aardig kort geding vonnis gepubliceerd over de opzegging van een franchise-overeenkomst. Partijen hebben in deze kwestie in hun franchiseovereenkomst afgesproken dat de franchisegever de overeenkomst mag opzeggen als ‘in redelijkheid niet meer kan worden verlangd de [...]

Lees meer

Aanzegboete toch niet altijd verschuldigd

Sinds 1 juli 2015 is in de wet de zogenaamde aanzegverplichting voor de werkgever opgenomen. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor het (van rechtswege) eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk informeert over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Doet de werkgever dit niet, dan is zij […]

Lees meer

De pre-pack: mag het nu wel of niet?

Een zogenaamd pre-pack is een, kort gezegd, voor faillissement voorbereide doorstart van een onderneming, waarbij een door de rechtbank aangewezen beoogd curator (stille bewindvoerder) “meekijkt” om, zodra het faillissement is uitgesproken, snel te kunnen handelen omdat hij dan van alle omstandigheden op de hoogte is. In de wet zijn vooralsnog geen regels opgenomen waaraan een […]

Lees meer

Onjuiste omzetprognoses: onrechtmatig handelen door franchisegever?

In deze situatie was sprake van een franchiseovereenkomst. De franchisegever heeft bij het sluiten van de overeenkomst onjuiste omzetprognoses aan de franchisenemer verstrekt. De vraag die hier centraal staat is, of het in beginsel verplicht is om omzetprognoses te verstrekken en of er in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen door de franchisegever? Verplicht […]

Lees meer

Overgang van personeel bij doorstart na faillissement

In het geval van een overgang van onderneming treden de werknemers van rechtswege bij de nieuwe onderneming in dienst en zijn zij gerechtigd tot doorbetaling van loon door de nieuwe onderneming. Deze regels zijn (om redenen die verderop worden toegelicht) niet van toepassing bij een doorstart na faillissement, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden toch worden […]

Lees meer

Zorgplichten in de ondernemingsrechtpraktijk

In de rechtspraak en literatuur wordt vaak gesproken van ‘bijzondere zorgplichten’. In verschillende (ondernemingsrechtelijke) situaties kan het betrachten van de nodige zorgvuldigheid een bijzondere zorgplicht met zich meebrengen. Er wordt dan gesproken van ‘de zorgplicht die uit hoofde van de ‘redelijkheid en billijkheid’ en de ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in acht dient te worden [...]

Lees meer

Onverschuldigde betaling aan failliete boedel: is de curator verplicht tot ongedaan making?

Wanneer er tijdens een faillissement onverschuldigd bedragen worden betaald aan de boedel, resulteert dit normaal gesproken in een concurrente-boedelvordering. Hiermee wordt de kans dat de onverschuldigd betaalde bedragen worden teruggestort dermate klein. Echter, wanneer sprake is van een zogeheten ‘onmiskenbaar misverstand’, is de curator (onder bepaalde omstandigheden) genoodzaakt om mee [...]

Lees meer

Mooie blauwe ogen?

Uit de praktijk: samenwerken omdat de compagnon mooie blauwe ogen heeft of schriftelijke afspraken maken over de samenwerking? Het lijkt een open deur maar het toch komt nog regelmatig voor dat twee ondernemers gaan samenwerken op basis van wat los-vaste afspraken. En die samenwerking strandt dan, vroeg of laat. Onlangs kwam er een klant langs […]

Lees meer

Verstoorde verhoudingen binnen bestuur vennootschap

Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waardoor de verhoudingen tussen bestuurders ontwricht kunnen raken. Dit kan er voor zorgen dat een vruchtbare samenwerking tussen bestuurders niet langer mogelijk is. In een dergelijk geval kan de Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken binnen het bestuur bevelen en/of een onmiddellijkevoorziening treffen. Onlangs heeft het [...]

Lees meer

Wanneer heeft de vennootschap recht op inzage in de e-mailcorrespondentie van bestuurders en commissarissen?

In principe heeft een rechtspersoon er altijd recht op te beschikken over de (e-mail)correspondentie van haar bestuurders en commissarissen. Dit kan echter anders zijn wanneer voldoende wordt aangetoond dat de correspondentie volledig privé was. Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam hier een interessante uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RBAMS:2013:7983). Wat was er aan de hand? Feiten In deze [...]

Lees meer

Vennootschap heeft aandeelhoudersovereenkomst niet mee-ondertekend; wat nu?

Onlangs heeft de Rechtbank Utrecht een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van een statutaire blokkeringsregling (ECLI:NL:RBMNE:2013:5218). De statutaire blokkeringsregeling Een statutaire blokkeringsregeling houdt in dat de aandeelhouders van een vennootschap de aandelen eerst aan de overige aandeelhouders moeten aanbieden voordat deze kunnen worden overgedragen aan een derde. [...]

Lees meer

Onbehoorlijk bestuur door het niet innen van facturen

Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over het niet factureren en innen van kosten door de bestuurders van een vennootschap. Dit kan er volgens de rechter (onder bepaalde omstandigheden) namelijk toe leiden dat de bestuurders aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door crediteuren van de vennootschap (ECLI:NL:GHAMS:2013:4258). Wat was er aan de [...]

Lees meer

Bestuurder is aansprakelijk voor het boedeltekort van de onderneming

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak gedaan over een bestuurder die door sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de curator aansprakelijk werd gehouden voor het tekort in de boedel. Wat was er aan de hand? Feiten In deze situatie vorderde de curator een verklaring voor recht dat de bestuurder aansprakelijk moest worden gehouden voor […]

Lees meer

Verpande aandelen onnodig verkocht

Onlangs heeft de Rechtbank Middelburg een interessante uitspraak gedaan over het onnodig verkopen van verpande aandelen (LJN BR3947). Wat was er aan de hand? Feiten In deze situatie heeft de bestuurder van Holding X de aandelen van een aannemersbedrijf gekocht van onderneming Y. Bij deze aandelen transactie heeft Y een geldlening verstrekt aan X. Deze […]

Lees meer
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search