Vakantie & Verlof

Vakantie & Verlof

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In de wet is opgenomen dat een werknemer recht heeft op een minimaal aantal vakantiedagen. Dit wettelijk minimum is viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als de werknemer korter dan één jaar heeft gewerkt, geldt de aanspraak naar evenredigheid. Deze vakantiedagen worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Uiteraard mogen werkgever en werknemer extra vakantiedagen overeenkomen als zij dat nodig vinden. Deze dagen worden “bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd.

De werkgever moet de werknemer ieder jaar de gelegenheid geven zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen.  Sinds 1 januari 2012 geldt dat de wettelijke vakantiedagen vervallen indien deze niet zijn opgenomen binnen een half jaar na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit geldt ook voor de zieke of re-integrerende werknemer.

Verplichte vrije dagen

De werkgever mag bepaalde dagen aanwijzen als vakantiedagen, zodat de werknemer verplicht wordt deze dagen vakantiedagen op te nemen. Als de werknemer aan de werkgever een bepaalde periode vrij heeft gevraagd, kan de werkgever deze aanvraag weigeren. Deze mogelijkheid heeft de werkgever alleen als daarvoor gewichtige redenen zijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij plotselinge drukte in de onderneming of onmisbaarheid door ziekte van andere werknemers.

Verlof

Naast de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen kan een werknemer in bepaalde gevallen recht hebben op verlof. Dit is bijvoorbeeld zo in geval van zwangerschap en bevalling en bij adoptie en pleegzorg.

Vakantiedagen & Trevi Advocaten

Trevi Advocaten kan je bijstaan in (onder andere) de volgende vragen over vakantie & verlof:

  • Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?
  • Moet een werkgever de werknemer altijd vakantie geven als de werknemer dat wenst?
  • Hoe lang zijn vakantiedagen “houdbaar”?
  • Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
  • Moeten niet genoten vakantiedagen altijd worden uitbetaald?
Contact Trevi Advocaten

Stuur ons een email en we zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Start typing and press Enter to search