Stilzwijgende vorming maatschap

25 - 03 - 2020
Indien u samen met uw (zaken)partner een onderneming begint op voet van gelijkheid en met inbreng van eigen activiteiten, is het belangrijk om dit bij een advocaat vast te leggen in een vennootschapscontract. Zo weten u en uw partner altijd waar u aan toe bent. Onlangs heeft de Rechtbank Zutphen hier een interessante uitspraak over gedaan. Wat was er aan de hand?

Feiten
In deze situatie is sprake van een echtpaar dat door een duurzame ontwrichting van het huwelijk gescheiden woont. In de huwelijkse voorwaarden is een uitsluiting van de goederengemeenschap opgenomen.

Het echtpaar heeft samen een onderneming, maar na de scheiding vorderen zij van elkaar dat de ander zich onthoudt van bemoeienis met de activiteiten van de onderneming. De man stelt zich op het standpunt dat sprake is van een vennootschap onder firma, terwijl de vrouw van mening is dat zij de onderneming voor zichzelf heeft gekocht. De vrouw voert aan dat de man nooit het koopcontract heeft ondertekend, waarop de man verklaart dat hij de koopakte alleen niet ondertekend heeft omdat hij destijds nog in loondienst was.

Tussen partijen ontbreekt een schriftelijke akte waaruit blijkt dat er een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, zoals de man beweert. Het echtpaar heeft echter in persoon een bezoek aan de Kamer van Koophandel gebracht en hier een mondelinge opgave gedaan van de vennootschap. Dit heeft geresulteerd in een ondertekend formulier. Uit niets blijkt echter van regelingen over (onder andere) inbreng, bestuur, besluitvorming, beheer, ieders aandeel in winst en verlies, zeggenschap, uittreding en uitkoop en vrijwillige ontbinding.

Conclusie
De voorzieningenrechter is van oordeel dat ondanks dat het ontbreekt aan een wettelijk voorgeschreven maatschapsakte, uit de feitelijke gedragingen van het echtpaar kan worden afgeleid dat het echtpaar – eventueel stilzwijgend – een maatschap heeft gevormd op voet van gelijkheid (tussen samenwerkende echtgenoten wordt dit al snel verondersteld) en met inbreng van ieders eigen bekwaamheden en activiteiten en in onderling overleg (ook over het ondernemingsbeleid) samenwerkten. Het is dus aan te bevelen altijd de samenwerking met je collega/compagnon vast te leggen, ook (of juist) als je getrouwd bent!

Bron: LJN BV0486